Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 Marbase Online Marketing: gevestigd te Lelystad aan de Taagstraat 34 (8226MB) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer 50355961.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Marbase Online Marketing een Overeenkomst heeft afgesloten.

1.3 Partijen: Marbase Online Marketing en Opdrachtgever gezamenlijk.

1.4 Diensten/ Werkzaamheden: alle door Opdrachtgever en Marbase Online marketing overeengekomen werkzaamheden, waaronder marketing- en consultancy werkzaamheden.

1.5 Overeenkomst: iedere overeenkomst van opdracht of andersoortige overeenkomst die Marbase Online Marketing met Opdrachtgever aangaat en alle daaruit voortvloeiende en/of mee samenhangende overeenkomsten en/of verbintenissen;

1.6 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, geldend voor de rechtsbetrekking tussen Opdrachtgever en Marbase Online Marketing. Gebruikmaking van de diensten en/of producten van Marbase Online Marketing veronderstelt bekendheid met deze algemene voorwaarden, en ook de acceptatie hiervan;

1.7 Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

1.8 Offerte: het vrijblijvende aanbod, gedaan door Marbase Online Marketing aan Opdrachtgever;

1.9  Overmacht: elke van de wil van Marbase Online Marketing onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst te voorzien in het bedrijf van Marbase Online Marketing of door haar ingeschakelde derden en voorts alle omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van Marbase Online Marketing niet kan worden gevraagd.

1.10. Persoonsgegevens: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.11 Intellectueel eigendom: alle intellectuele eigendomsrechten van Marbase Online Marketing.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, Overeenkomsten en Werkzaamheden van Marbase Online Marketing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Marbase Online Marketing, voor de uitvoering waarvan door Marbase Online Marketing derden worden betrokken.

2.3 Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Marbase Online Marketing alleen bindend indien en voor zover deze door Marbase Online Marketing uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.4 Indien de Overeenkomst afwijkt van de Algemene Voorwaarden, dan is de Overeenkomst leidend.

2.5 Marbase Online Marketing is gerechtigd de Algemene Voorwaarden (tussentijds) te wijzigen en/of aan te vullen. Marbase Online Marketing informeert Opdrachtgever over deze wijzigingen/aanvullingen. De wijzigingen/aanvullingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen/aanvullingen aan Opdrachtgever.

2.6 Indien Marbase Online Marketing niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Marbase Online Marketing in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

2.7 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Marbase Online Marketing en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 3. Offertes

3.1 Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2 Indien blijkt dat de bij de aanvraag of Overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Marbase Online Marketing het recht de Overeenkomst aan te passen.

3.3 Offertes van Marbase Online Marketing zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

3.4 Offertes c.q. tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten.

3.5 Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer Opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft Marbase Online Marketing tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.

3.6 Alle opdrachten en/of overeenkomsten gelden als uitsluitend aan Marbase Online Marketing gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling was dat een opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd. De werking van art. 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van art. 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

Artikel 4. Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever de door Marbase Online Marketing toegezonden offerte voor akkoord heeft ondertekend of zodra Marbase Online Marketing start met de uitvoering van de Overeenkomst.

4.2 Op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan de gesloten Overeenkomst, staat omschreven in de offerte die door Marbase Online Marketing aan de Opdrachtgever is toegezonden.

4.3 Marbase Online Marketing is vrij om de Opdracht naar eigen inzicht in te richten en uit te voeren.

4.4 Marbase Online Marketing is gerechtigd om derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar Overeenkomsten.

4.5 Marbase Online Marketing is gerechtigd om aangevraagde opdrachten van de Opdrachtgever te weigeren.

Artikel 5. Duur

5.1 Deze Overeenkomst wordt door Partijen aangegaan voor onbepaalde tijd met ingang van een overeengekomen datum.

5.2 Tenzij deze Overeenkomst door één van de Partijen wordt opgezegd, vindt automatisch verlenging plaats. Na opzegging van de Overeenkomst door één van de Partijen vindt beëindiging plaats aan het einde van de kalendermaand volgend op de kalendermaand van opzegging.

5.3 Iedere Partij is bevoegd om deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien:

  1. de andere Partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van (één van) de bepalingen uit deze Overeenkomst en, in geval van een voor herstel vatbare inbreuk, deze Partij nalaat de tekortkoming binnen 30 (dertig) dagen na ontvangst van een schriftelijk verzoek van de andere Partij te herstellen;
  2. aan een Partij surséance van betaling wordt verleend of een Partij failliet wordt verklaard; en/of
  3. een Partij wordt overgedragen, haar rechten en verplichtingen onder deze Overeenkomst overdraagt of haar activiteiten beëindigt.

Artikel 6. Verplichtingen Marbase Online Marketing

6.1 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, garandeert Marbase Online Marketing dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

6.2 Marbase Online Marketing zal zich naar beste kunnen inspannen haar diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van Marbase Online Marketing worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke Overeenkomst Marbase Online Marketing uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het desbetreffende resultaat tevens met voldoende bepaalbaarheid in de Overeenkomst is omschreven.

6.3 Marbase Online Marketing spant zich in om in geval van het niet beschikbaar zijn van een dienst of tool, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

Artikel 7. Verplichtingen Opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever stelt Marbase Online Marketing steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bankrekeningnummer.

7.2 Opdrachtgever vrijwaart Marbase Online Marketing van alle juridische claims met betrekking tot de door Marbase Online Marketing opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke, tenzij Marbase Online Marketing op grond van een toerekenbare tekortkoming aansprakelijk is, bijvoorbeeld op grond van de AVG.

7.3 Opdrachtgever zal zich houden aan de Netiquette (benoemd in 1.7).

7.4 Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten door Opdrachtgever voor rekening van Opdrachtgever.

7.5 Marbase Online Marketing heeft het recht geleverde Producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, cq niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Marbase Online Marketing niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

7.6 Opdrachtgever is verplicht voldoende materiaal te leveren aan Marbase Online Marketing en haar voldoende medewerking te verlenen, zodat het Marbase Online Marketing mogelijk gemaakt wordt de opdracht naar behoren uit te voeren.

7.7 Het door Opdrachtgever aan Marbase Online Marketing geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Marbase Online Marketing en Opdrachtgever.

7.8 Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan Marbase Online Marketing dat al het door Opdrachtgever aan Marbase Online Marketing verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat Opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Marbase Online Marketing te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.

7.9 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde informatie, gegevens of bestanden, komen voor rekening van Opdrachtgever.

7.10 Als Opdrachtgever informatiedragers, elektronische bestanden, software, e.d. beschikbaar stelt aan Marbase Online Marketing, garandeert Opdrachtgever dat deze geen virussen, defecten of een vergelijkbaar probleem hebben.

7.11 Indien Werkzaamheden op locatie dienen te worden uitgevoerd, is Opdrachtgever ervoor verantwoordelijk dat de locatie en de benodigde faciliteiten aan Marbase Online Marketing gratis ter beschikking wordt gesteld.

Artikel 8. Geheimhouding

8.1 Behoudens voor zover op grond van de wet vereist, is het Partijen verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij, gedurende de looptijd van deze Overeenkomst en na beëindiging daarvan, enige niet openbare informatie met betrekking tot enig aspect van de andere partij [en/of met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst], openbaar te maken of anderszins ter beschikking stellen aan derden. De vorige volzin laat onverlet de mogelijkheid om bepaalde niet openbare informatie met betrekking tot enig aspect van de andere Partij te verstrekken in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst.

Artikel 9. Gebruiksrechten

9.1. Marbase Online Marketing verleent Opdrachtgever een niet- exclusieve licentie tot (online) tools, mits dit door Marbase Online Marketing en Opdrachtgever nader is overeengekomen. Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Het gebruiksrecht van Opdrachtgever beperkt zich tot de mogelijkheden die de toegekende rechten mogelijk maken.

9.2. Licenties zijn niet overdraagbaar. Het is Opdrachtgever niet toegestaan gebruiksrechten van programma’s te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programma’s uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 10. Eigendom werk

10.1 De eigendom van het uit hoofde van de Opdracht tot stand gekomen werk rust bij Opdrachtgever.

10.2 Opdrachtgever verkrijgt het gebruiksrecht na volledige betaling van de Vergoeding en de gemaakte kosten.

10.3. Alle door Marbase Online Marketing ontwikkelde content kan door Marbase Online Marketing voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

10.4 Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart Marbase Online Marketing van enige aanspraak. Tevens behoort een onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten niet tot enige Overeenkomst die Marbase Online marketing sluit met haar Opdrachtgevers.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Marbase Online Marketing zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Marbase Online Marketing onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Marbase Online Marketing voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

11.2 Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Marbase Online Marketing die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Marbase Online Marketing voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht over het laatste kwartaal, tenzij er aan de zijde van Marbase Online Marketing sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. En slechts voor de directe schade.

11.3 Opdrachtgever vrijwaart Marbase Online Marketing voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de Opdrachtgever aan Marbase Online Marketing onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Marbase Online Marketing.

Artikel 12. Vervaltermijn

12.1 Voorzover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Marbase Online Marketing in verband met het verrichten van werkzaamheden door Marbase Online Marketing in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 13. Vergoeding

13.1 Ter zake van de uitvoering van de Opdracht ontvangt Marbase Online Marketing van Opdrachtgever een Vergoeding zoals overeengekomen in de getekende offerte of naar aanleiding van de door Marbase Online Marketing uitgevoerde Werkzaamheden.

Artikel 14. Tarieven

14.1 Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

14.2 Alle tarieven op de website, offertes en overige documenten van Marbase Online Marketing zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

14.3 Marbase Online Marketing is gerechtigd om de overeengekomen tarieven te wijzigen indien er sprake is van meer- of minder werk ten tijde van de uitvoering van de Overeenkomst.

14.4 De tarieven voor de Vergoeding kunnen telkens per 1 januari worden herzien.

14.5 Uitgezonderd woon- werkverkeer is Marbase Online marketing gerechtigd gemaakte zakelijk kilometers noodzakelijk voor en gedurende de opdracht in rekening te brengen á €0,38 per kilometer.

Artikel 15. Wijziging opdracht en meerwerk

15.1 Opdrachtgever kan Marbase Online Marketing Schriftelijk verzoeken om de Overeenkomst te wijzigen. Marbase Online Marketing is pas verplicht om aan een verzoek tot wijziging uitvoering te geven als Marbase Online Marketing Schriftelijk akkoord heeft gegeven op het verzoek van de Opdrachtgever.

15.2 Ook indien Marbase Online Marketing door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meerwerk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de Overeenkomst bekend was, is Marbase Online Marketing gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen, heeft hij het recht om het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

15.3 Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden Overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.

Artikel 16. Klachtenregeling

16.1 Als Opdrachtgever niet tevreden is over de Diensten en/of Producten van Marbase Online Marketing, dan is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@marbase.nl met als onderwerp “Klacht”.

16.2 De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Marbase Online Marketing de klacht in behandeling kunnen nemen.

16.3 Marbase Online Marketing zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

Artikel 17. Facturering en betaling

17.1 Betaling van de vergoeding en kosten vindt plaats per maand en binnen 2 (twee) weken na de datum van de factuur op basis van een overeengekomen “fixed price” of werkelijk gemaakte uren van Marbase Online Marketing.

17.2 Indien Opdrachtgever in verzuim treedt en niet tot betaling overgaat, komen alle kosten (incassokosten, (buiten-)gerechtelijke kosten, informatiekosten, etc) welke noodzakelijk worden geacht tot het incasseren van de vordering voor rekening van Opdrachtgever.

17.3 Opdrachtnemer en Opdrachtgever komen overeen dat de buitengerechtelijke incassokosten zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief; 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van EUR 150,-.

Artikel 18. Verwerking van persoonsgegevens

18.1 Marbase Online Marketing gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts in overeenstemming met de in de branche geldende normen en wettelijke bepalingen gebruiken. Als daarom gevraagd, zal Marbase Online Marketing de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@marbase.nl

18.2 Als Marbase Online Marketing op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

18.3 Persoonsgegevens welke door Opdrachtgever aan Marbase Online Marketing worden verstrekt, zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit op enige wijze anders is bepaald bij wet of Overeenkomst. De volgende leden worden van dit artikel worden gekwalificeerd als verwerkersovereenkomst in de zin van de AVG.

18.4 Marbase Online Marketing verbindt zich onder de voorwaarden van deze verwerkersovereenkomst in opdracht van Opdrachtgever persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaats vinden in het kader van de uitvoering van de levering van diensten in het kader van de Overeenkomst en de doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald. Marbase Online Marketing zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Opdrachtgever is vastgesteld. Marbase Online Marketing zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen, en de rechten en verplichtingen van Marbase Online Marketing tegenover de betrokkenen, zoals bedoeld in artikel 28 lid 3 AVG, voor zover deze gegevens niet al in deze verwerkersovereenkomst of de onderliggende Overeenkomst zijn genoemd.

18.5 Ten aanzien van de in dit artikel genoemde verwerkingen zal Marbase Online Marketing zorgdragen voor naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. De verplichtingen van Marbase Online Marketing die uit deze verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Marbase Online Marketing, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.

18.6 Marbase Online Marketing zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen, zoals bedoeld in artikel 32 AVG te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

18.7 In het geval van een beveiligingsinbreuk en/of een datalek in de zin van artikel 33 AVG zal Marbase Online Marketing Opdrachtgever daarover zonder onredelijke vertraging informeren. Marbase Online Marketing zal Opdrachtgever waar mogelijk bijstaan in het nakomen van zijn verantwoordelijkheden jegens de toezichthoudende autoriteit en/of betrokkenen zoals bedoeld in artikel 33 en 34 AVG. Voor deze werkzaamheden zal een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht.

Artikel 19. Levertijd

19.1 De levertijd gaat in op de datum van verzending van de opdrachtbevestiging door Opdrachtgever.

19.2 Door Marbase Online Marketing opgegeven termijn, voor het volbrengen van de werkzaamheden, is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

19.3 In geval van overschrijding van overeengekomen levertijden, door welke oorzaak ook, ontstaat geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk door partijen anders is overeengekomen.

19.4 De in deze algemene voorwaarden voor Marbase Online Marketing genoemde termijnen, zijn nimmer fatale termijnen. Indien sprake is van overschrijding van een dergelijke termijn, dient de Opdrachtgever Marbase Online Marketing eerst in gebreke te stellen.

Artikel 20. Overmacht

20.1 Marbase Online Marketing is niet aansprakelijk in geval van overmacht.

20.2 Indien Marbase Online Marketing bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

20.3 Vanaf het moment dat een overmacht situatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

20.4 Marbase Online Marketing is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

20.5 Indien Marbase Online Marketing door een hem niet toe te rekenen blijvende tekortkoming niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft hij het recht binnen redelijke termijn bij schriftelijke verklaring de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Marbase Online Marketing tot enige schadevergoeding tegenover Opdrachtgever is gehouden.

Artikel 21  Reparatieclausule nietigheden

21.1 Als enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of uit de onderliggende Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende Overeenkomst.

21.2 Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende Overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperkte omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling – vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperkte omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.

21.3 Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

Artikel 22.  Bevoegde rechter en forumkeuze

22.1 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

22.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband hebben met deze Overeenkomst worden beslecht door de rechtbank Midden- Nederland locatie Lelystad.